iamsuperochelle
DREAMER :)
Home   ×   

hopeless :\

ang mga prof, ang daming gusto! gusyo nito, gusto gayan, kelan  kaya nila magugustuhan ang Mc do fries? grabe! syempre, walang choice ang mga estudyante kundi dundin ang mga prof, palibhasa prof sila! hayyyy. Lord, help me please! sana mapasa ko ang 5 units na subjet na to! pambihirang araw to oh!

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter